วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตได้
2.มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้
3.รู้จักการบริการต่าง ๆ ที่มีในอินเทอร์เน็ต
4.บอกประโยชน์ต่าง ๆ ของอินเทอร์เน็ตได้
5.สามารถลงทะเบียนเพื่อมีอีเมลล์(e-mail)ได้
6.ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลได้

สาระสำคัญ

...อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน
โดยผ่านสายโทรศัพท์และสัญญาณดาวเทียม แล้วแปลงสัญญาณ โดยอุปกรณ์ที่ชื่อว่า โมเด็ม แปลงสัญาณจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณที่ผ่านสายโทรศัพท์และแปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ให้บริการ (server) อินเทอร์เน็ต